Wybory Ławników 2016 - 2019

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

w sprawie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

 

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2, w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) oraz w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze informuję, że Rada Miejska Jeleniej Góry dokona wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019, w liczbie 10 osób.

Zasady przeprowadzenia wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ww. ustawy mogą zgłaszać kandydatów, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.

Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ww. ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693). 

Kartę zgłoszenia można uzyskać:

 • w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, pokój nr 19 ( II piętro Ratusza), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 -15:30,
 • na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra: www. jeleniagora.pl,
 • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.    

  Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o  podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
 • dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 9 lutego 2018 r.    

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami można składać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, pokój nr 19 ( II piętro Ratusza), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 -15:30 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 9 lutego 2018 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.                                                                                                                                                                                                     

Szczegółowe informacje, związane z naborem kandydatów na ławników, udzielane są w Biurze Rady Miejskiej pod numerem telefonu: 75 75 46 111. i pod linkiem:

http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/142/8460

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła

 

 

Kalendarz FB